Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej”

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy, którym jest Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, 99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34

Cena oferty 296.000,00 zł brutto łącznie za wszystkie części zamówienia.

Uzasadnienie

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Oferta uzyskała liczbę punktów:  100 pkt, tj.: 

- kryterium cena: 60 pkt, 

- kryterium okres gwarancji: 40 pkt,

zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów przyznana
w kryterium 

Cena 

(60%)

Liczba punktów

przyznana

w kryterium 

Okres gwarancji (40%)

 Łącznie liczba punktów

1

Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk,
99-400 Łowicz, ul. Żołnierska 34

 

 

60

40

100