Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

JPEGlogo_rpo_termo.jpeg
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację i zmianę źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy, którym jest firma „Trwały Dom” Waldemar Roguski, ul. Konopnickiej 4, 48-304 Nysa.

Cena oferty :     563.340,00 zł brutto

Uzasadnienie

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, oraz mieści się w zaplanowanej przez Zamawiającego kwocie, przeznaczonej na realizację zadania. Oferta uzyskała liczbę punktów:  60 pkt, tj.: 

- kryterium cena: 60 pkt, 

- kryterium okres gwarancji: 0 pkt,

zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów przyznana
w kryterium 

Cena 

(60%)

Liczba punktów

przyznana

w kryterium 

Okres gwarancji (40%)

 Łącznie liczba punktów

1

„Trwały Dom” Waldemar Roguski

ul. Konopnickiej 4, 48-304 Nysa

 

60

0

60

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  24-01-2019 13:22
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  24-01-2019 13:24
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4700
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl