Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia

Opole: Zamawiający-Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole Inwestor Zastępczy-P.W.INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole Nazwa nadana zamówieniu: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
Numer ogłoszenia: 126842 - 2007; data zamieszczenia: 25.07.2007
O
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4542994, 4545753, fax 077 4546757.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamawiający-Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole Inwestor Zastępczy-P.W.INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole Nazwa nadana zamówieniu: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.12.10.00-5, 45.21.23.13-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 02.04.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 200, 00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych i 00/100).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający: - warunki ogólne tj. nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - warunki szczegółowe, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki szczegółowe: 1) wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. polegających na dostawie i montażu mebli wraz z wyposażeniem o wartości min 420 000, 00 zł brutto. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku Wykonawcy będącego: (a) osobą fizyczną - tej osoby fizycznej; (b) spółką jawną - wspólników; (c) spółką partnerską - partnerów lub członków zarządu; (d) spółką komandytową - komplementariusza; (e) spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza; (f) osobą prawną (nie wymienioną powyżej) - urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) wykaz zamówień wykonanych w ostatnich trzech latach (co najmniej jedno zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. polegające na dostawie i montażu mebli o wartości min 420 000, 00 zł brutto) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres g) wykaz podwykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inwesdim.neostrada.pl; www.muzeumwsiopolskiej.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: P.W.INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174; 45-835 Opole.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobierz pliki: