Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy – kierowca/magazynier

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowę o pracę na pełny etat od 1.01.2019 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie osobowym samochodem służbowym,
 • dostarczanie korespondencji na pocztę i do urzędów,
 • obsługa przewozowa pracowników Muzeum,
 • inne zadania transportowe wg potrzeb,
 • realizacja zadań zakupowych,
 • przyjęcie, sprawdzenie i wydawanie towarów (magazyn drewna i magazyn administracyjny - środków czystości i bhp).

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku kierowcy kat. B,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i dyscyplina w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  05.12.2018 r. do. godz. 14.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Beata Świątek - Kierownik Działu Administracyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Adres do korespondencji: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: – , +48 602 270 772.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu poprzez monitoring wizyjny.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy szczególne.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych, nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/ Pana dobrowolności.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani / Pana zgody skutkuje utrudnieniami
w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji. Brak podania danych dobrowolnych - nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jak i ocenę kandydata.

VI. Okres przechowywania danych

Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie
z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.