Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100  we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu”.

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy, którym jest Biuro Usług Specjalistycznych „ATOMSERVICE” Sp. z o.o,
40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

Cena oferty najkorzystniejszej: 194.424, 12 zł. brutto

Uzasadnienie

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy  uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów:  100 pkt, tj.: 

- kryterium cena: 60 pkt, 

- kryterium termin realizacji: 20 pkt,

- okres gwarancji: 20 pkt.

zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Liczba punktów przyznana
w kryterium 

Cena 

(60%)

Liczba punktów

przyznana

w kryterium 

Termin realizacji (20%) 

Liczba punktów przyznana w kryterium

okres gwarancji

(20%)

 Łącznie liczba punktów

 

3120

Biuro Usług Specjalistycznych „ATOMSERVICE” Sp.z o.o
40-144 Katowice,
ul. Józefowska 6

 

60

20

20

100

 

3117

ATOMSYSTEM S..C. Elzbieta Szczepańska, Arkadiusz Biss, 45-092 Opole, ul. Jana Kropidły 5

 

59,11

20

20

99,11

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert, ani nie wykluczono żadnego
z wykonawców.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2017
  przez: Halina Szymczewska
 • opublikowano:
  08-08-2017 10:47
  przez: Beata Świątek
 • zmodyfikowano:
  08-08-2017 10:47
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 5666
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl