Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

Nr sprawy : MWO -V- 216/3/2017

 

 

I.             NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174

Regon:  000277180, NIP:  754-11-10-175

tel. 077 47 43 021, 077 457 23 49

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

strona internetowa: www.muzuemwsiopolskiej.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów z  wykonawcami są:

Beata Świątek - kierownik administracyjny                                               - tel. 668482046

Halina Szymczewska -  spec. ds. remontowo.-budowlanych             - tel. 668481389

 

II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

                Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

 

III.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”, obejmujące:
 1. Demontaż istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej
 2. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej:
 1. umieszczenie centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjno-recepcyjnym,
 2. montaż nowych urządzeń na istniejącym okablowaniu,
 3. instalowanie przycisków ROP w miejscach po demontażu istniejących przycisków,
 4. wymiana przewodów zasilających centralę,
 5. wymiana przewodów urządzeń sterujących.
 1. Utylizacja zdemontowanych czujek przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.
 2. Przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego systemu.
 3. Założenie książki konserwacji i napraw systemu.
 4. Szkolenie użytkowników systemu sygnalizacji pożarowej.
 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości realizowanego projektu, określają:
  1. Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej – załącznik nr 8
  2. Przedmiar robót -  załącznik nr 9.
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10

 

 1. Dla przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych dopuszcza się (zgodnie z zapisem art.29 -31 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) stosowanie materiałów lub rozwiązań projektowych zastępczych pod warunkiem nie pogorszenia jakości tych materiałów i rozwiązań pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania i Inwestora.

 

 1. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45312100-8
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania przez wykonawcę.

 

 

IV.          TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 

V.           WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
        w postępowaniu dotyczące:

1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :

 1. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca przedłoży:
  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01.12.2008 (Dz.U. nr 229, poz.1528),
  2. Świadectwo autoryzacji na instalowanie i programowanie urządzeń sygnalizacji pożarowej montowanego systemu,
  3. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegającą na obrocie, transporcie, składowaniu i obsłudze w zakresie instalowania izotopowych czujek dymu, zgodnie z przepisami Prawa atomowego.

 

2.    zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia:

1)  Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że
 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
 prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2   
 zamówienia o podobnym charakterze, w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na wartość 150 000,00 zł brutto każda. Jedno zamówienie musi być zrealizowane w obiektach drewnianych.

2)   Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca przedłoży wykaz   
        osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających stosowne  
        kwalifikacje i doświadczenie. Kierownik robót winien posiadać  stwierdzenie 
        przygotowania zawodowego w zakresie instalacji elektrycznych do  kierowania i  
        nadzorowania budowy i robót oraz uprawnienia SEP kat. ”D”.

   

3.    sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna za spełniony warunek
                w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
                 cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
                kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł

 

4.    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1
                i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

 

 

Va          PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

 

 1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
 2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 3.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  1.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VI            WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA    

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia i potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1.  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  2.  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,
  2. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną,
  3. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające
        umocowanie pełnomocnika;

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art.23 ust.2 ustawy.

 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
  o którym mowa w pkt.VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
  o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej wyżej wymienionych informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający w postępowaniu zastosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wg wzorów 2 i 3 do SIWZ, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP zażąda przedłożenia w terminie 5 dni poniższych dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:

               

 1. Świadectwo autoryzacji na instalowanie i programowanie urządzeń sygnalizacji pożarowej,
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01.12.2008 r (Dz.U. nr 229, poz. 1528),
 3. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegająca na obrocie, transporcie, składowaniu i obsłudze w zakresie instalowania izotopowych czujek dymu, zgodnie z przepisami Prawa atomowego,
 4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone – 2 referencje lub poświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
 5. wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik
  nr 6 do SIWZ.
 6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 8. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca dostarczy polisę dniu podpisania umowy.

 

VII          INFORMACJE O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mailem. Faks czynny w godz. 7.00 – 15.00.
 2. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub e-mailem uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została  niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt jej otrzymania.
 3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania należy kierować na adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174

tel. 77 4743021,  77 4572349

 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień – chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ - 

-   http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim  wykonawcom, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której SIWZ została udostępniona. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej –

-   http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl

 1. Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Halina
  Szymczewska

 

 

 VIII        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1.                 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł.
 2.                 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

        BANK MILLENNIUM   87 1160 2202 0000 0000 7039 8443

 1. poręczeniach bankowych ;
 2. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz.1804 oraz z 2015 poz.978 i 1240 ).
 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.2 a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
 1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
  2. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

IX            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu,
  o którym mowa w pkt XIV.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

X             OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika winno być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 6. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
 7. Wymagane jest, aby każda strona oferty była parafowana przez osoby uprawnione – parafki nie są wymagane na stronach, na których składane są podpisy osób uprawnionych.
 8. Oferta musi być zszyta, zbindowana, oprawiona lub złożona w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.
 9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
 10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 12. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ul. Wrocławska 174

45-835 Opole

oraz opisane:

„Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”

„Nie otwierać przed dniem 25.07.2017r., godz. 800

 

XI            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty powinny być złożone w:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174,

w sekretariacie, w terminie do 25.07.2017 r., do godziny 745.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w: 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174, w sali narad, w dniu  25.07.2017 r., o godzinie 800.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą niezwłocznie zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XII           OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

 1. Cena podana w formularzu oferty – zał. nr 1 do SIWZ musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy.
 2. Cenę należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego. Kosztorys należy sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru w formie uproszczonej, określając ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji kosztorysowych wymienionych w tym przedmiarze robót.
 3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia
 4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

XIII         OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 2. Cena – 60%
 3. Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20%
 4. Wydłużenie okresu gwarancji – 20%

 

Ad.1) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

C =

C min

x 60 pkt

 

C o

gdzie:     

C min

– cena brutto oferty najtańszej

 

C o

– cena brutto oferty badanej

 

                        Wykonawca w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.

 

Ad.2) Kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia – punkty będą przyznane wg zasady:

 1. skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 tydzień – 20 pkt.
 2. nie skrócenie terminu realizacji zamówienia – 0 pkt.

Wykonawca w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.

Ad.3) Kryterium okres gwarancji – punkty będą przyznawane wg zasady:

 1. wydłużenie okresu gwarancji o 1 rok – 20 pkt.
 2. nie wydłużenie okresu gwarancji – 0 pkt.

Wykonawca w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
 2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
 3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

 

XIV         INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
 2. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

XV          ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 3. pieniądzu,
 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 5. gwarancjach bankowych,
 6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm)

 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

 

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Wrocławska 174

45-835 Opole

 

Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443

 

 

 1. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub  zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część, tj. 30%  zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 

XVI         WZÓR UMOWY

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 2. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną będzie poprzedzone wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

 

XVII        POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

 1. Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze określone w dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5.

 

Załączniki do SIWZ:

 1. formularz oferty – zał. 1
 2. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał.2
 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał.3
 4. przynależność do grupy kapitałowej – zał. 4
 5. wykaz usług – zał. 5
 6. wykaz osób – zał. 6
 7. wzór umowy – zał. 7
 8. projekt wykonawczy – zał. 8
 9. przedmiar robót – zał. 9
 10. specyfikacja wykonania i odbioru robót – zał. 10

 

 

DOCsiwz.doc (157,00KB)

DOCZałącznik 1 do SIWZ oferta.doc (50,50KB)
DOCXzałacznik 2 oswiadczenie-z-art-25a.docx (18,10KB)
DOCzałacznik 3 przesłanki wykluczenia.doc (40,50KB)
DOCZałącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
DOCZałącznik 5 wykaz usług.doc (28,00KB)
DOCZałącznik 6 wykaz osób.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 7 UMOWA wzór.doc (69,00KB)
DOCProjekt Muzeum Wsi Opolskiej Bierkowice.doc (3,32MB)
ZIPProjekt wykonawczy - rysunki.zip (11,31MB)

PDFKsiążka przedmiaru.pdf (90,31KB)
PDFZałącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlaych.pdf (947,21KB)