Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

JPEGTrzmiel-2015-11.jpeg (64,00KB)
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Modelowe zagospodarowanie terenu. Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy, którym jest PUHP Wer Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. Piotra Gołąba 21, 46-040 Ozimek.

Cena oferty Cz. I:                116.429,40 zł. brutto

Cena oferty Cz. II:                 31.298,40 zł. brutto

Uzasadnienie

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, która mieści się w zaplanowanej przez Zamawiającego kwocie, przeznaczonej na realizację zadania. Oferta uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów:  100 pkt, tj.: 

- kryterium cena: 60 pkt, 

- kryterium termin realizacji: 40 pkt,

zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów przyznana
w kryterium 

Cena 

(60%)

Liczba punktów

przyznana

w kryterium 

Termin realizacji (40%)

 Łącznie liczba punktów

1

PUHP Wer Sp. z o.o.
Schodnia, ul. Ks. Piotra Gołąba 21, 46-040 Ozimek

60

40

100

 

 

Oferta firmy Bilpol – Kużaj Spółka Komandytowa, ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, tj. Cena oferty Cz. I: 141.745,19 zł. brutto; Cena oferty Cz. II:  68.569,19 zł. brutto. Oferta nie podlegała ocenie.