Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na „Remont Karczmy u Karola Malajki”.

PYTANIE:

1.W przedmiarze jest mowa o gontach pióro wpuście natomiast w Specyfikacji Technicznej jest mowa o zupełnie innym goncie drewnianym i w jaki sposób należy gonty położyć i ile gontów wchodzi na 1m2. czyli jest wymienione metraż bieżący gontów, iż należy je układać ze szczelinami itp.

· Proszę określić jakim gontem będzie wykonane pokrycie czy zgodnie z przedmiarami, czy też zgodnie z Specyfikacją Techniczną mówiącą o innym odmianie gontu typu dranica ?

ODPOWIEDŹ:

Pokrycie dachu będzie wykonywane gontem łupanym, struganym ręcznie z drewna świerkowego (STWIOR, cz. IV pkt.2, ppkt.2.1 ), na pióro-wpust zgodnie z przedmiarem.

 

PYTANIE:

2.Specyfikacja Techniczna posiada rażące błędy które wprowadzają w błąd potencjalnych Wykonawców, gont pióro wpust i gont w postaci dranicy są to zupełnie inne produkty proszę o wyjaśnienie dokładnie uchybień które są nie do przyjęcia i rzutują na określenie dokładnych kosztów ?

ODPOWIEDŹ:

W projekcie, oraz w STWIOR  użyto wyłącznie sformułowania „gont łupany”.

 

PYTANIE:

3. W przedmiarze Zamawiający określił iż gonty powinny być łupane i zaimpregnowane  FOBOS M4. Zgodnie z zaleceniami producenta zaimpregnowane materiały FOBOS M4 nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, oddziaływaniem wody i kontaktu z gruntem powodując jego wymywanie.

  • Proszę określić w jakim celu jest stosowany preparat, który będzie wymyty i dach nie będzie miał właściwości niepalności lub nierozprzestrzeniania ognia zewnętrznego i dodatkowo może doprowadzić do korozji biologicznej jak również zostanie skażone otoczenie wokół budynku w czasie deszczu?
  • Jakie przyrosty roczne na 1 cm powinien mieć gont łupany zastosowany na dachu lub co ile powinno być między przyrostami rocznymi licząc przyrost roczny jasny i ciemny jako jeden gdzie wiadomo jest wszystkim iż gęste przyrosty roczne świadczą o jakości i trwałości gontu na dachu.

ODPOWIEDŹ:

  • Pytanie nie ma związku z ogłoszonym przetargiem na remont budynku, ani wpływu na obliczenie ceny oferty. Gonty są zaimpregnowane preparatem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ognia oraz zapobiegającym przed czynnikami biologicznymi
  • Pytanie nie ma związku z ogłoszonym przetargiem na remont budynku, ani wpływu na obliczenie ceny oferty.

 

PYTANIE:

4.Jakie normy należy stosować w czasie montażu gontu , czy Normą Niemiecką DIN które w Polsce jeszcze nie obowiązują , czy też Normą Polską której nie ma , czy też Aprobatą Techniczną AT-15-9357/2015 wydaną przez ITB na gonty drewniane systemem NPD , proszę o dokładnie sprecyzowanie celem oszacowania kosztów a co za tym idzie wyników przetargu ?

ODPOWIEDŹ:

W czasie montażu nie jest wymagane stosowanie żadnej z wyżej wymienionych norm ani aprobat. Należy zastosować się do wytycznych określonych w projekcie, Specyfikacji Technicznej i  przedmiarze. Do oszacowania kosztów w dokumentacji przetargowej zostały podane: przedmiar robót oraz obowiązujący KNR.

 

PYTANIE:

5.Zamawiający w Specyfikacja Ogólna Budowlana do projektu budowlano-wykonawczego w punkcie 6.7.Certyfikaty i deklaracje określił co żąda od Wykonawców i jakimi warunkami powinny być określone wyroby do zastosowania. Gont drewniany jest wyrobem budowlanym co określa prawo budowlane o wyrobach budowlanych i w Polsce nie ma Normy Polskiej na gont drewniany i tylko jeden producent posiada Aprobatę Techniczną na gonty drewniane gdzie zgodnie z prawem może wprowadzić do obrotu.

· Czy dostarczony gont przez Zamawiającego w postaci gontu drewnianego dokładnie nie określonego będzie posiadał jakiekolwiek dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie dotyczy mianowicie Aprobat Technicznych lub zgodności z Normą Polską , czy będzie z pominięciem Prawa Budowlanego o Wyrobach Budowlanych z możliwością wstrzymania budowy przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego i kto w takim przypadku wstrzymania budowy i poniesie konsekwencje , gdzie umowa tego nie przewiduje?

ODPOWIEDŹ:

Gonty nie posiadają aprobaty technicznej, a jedynie uznanie ich za regionalny wyrób budowlany. W przypadku wstrzymania budowy przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego ze względu na użyty materiał dostarczony przez Zamawiającego, wszelkie konsekwencje poniesie Zamawiający.

 

PYTANIE:

6.Jak należy określić rękojmię na pokrycie gontu jakimi kryteriami należy się sugerować proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie i z jaką normą należy wykonać to zadanie gdzie Zamawiający dostarcza gont i dokładnie nie określił z jaką Normą Polską czy Aprobatą Techniczną należy to wykonać ?

ODPOWIEDŹ:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie udzielenie wydłużonej rękojmi na okres 36 miesięcy na wady robót budowlanych. Obowiązki stron wynikają zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących, jak też zapisów umowy (paragraf 6), stanowiącej załącznik numer 9. Wykonawca nie określa w ofercie żadnych kryteriów rękojmi. Wykonawca udziela rękojmi wyłącznie na usługę, a nie na materiał, co wynika wprost
z treści umowy.

  

PYTANIE:

7.Czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować iż dostarczony gont nie narusza praw patentowych w zakresie wzorów przemysłowych które w Polsce lub Unii Europejskiej są zarejestrowane i odnośnie konsekwencji stosowania wzorów zastrzeżonych przez potencjalnego Wykonawcę, czy nie zostanie wstrzymana budowa i kto poniesie konsekwencje z tym związane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie musi niczego gwarantować w tym zakresie, albowiem nie jest producentem gontów; jedynie producenci mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich legitymujących się strzeżonymi krajowymi bądź wspólnotowymi wzorami przemysłowymi. 

 

PYTANIE:

8. Czy Zamawiający chce zastosować gont który w Województwie Opolskim jest wyrobem budowlanym nielegalnym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych i wydanymi decyzjami WINB w Krakowie jako wyrób regionalny do stosowania lokalnego i tym samym nakłonić potencjalnego Wykonawcę aby zamontował nielegalny w tym regionie wyrób budowlany w postaci gontu ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie chce stosować nielegalnego w województwie opolskim wyrobu budowlanego zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Zamawiający nie nakłania potencjalnego wykonawcy do zamontowania nielegalnego wyrobu budowlanego.

Zamawiający rozpatrzy skierowane zapytanie w kontekście popełnienia przez pytającego przestępstwa zniesławienia polegającego na sugerowaniu że Zamawiający nakłania Wykonawcę do stosowanie nielegalnych materiałów budowlanych oraz naruszenia jego dóbr osobistych i podejmie odpowiednie kroki prawne w tym zakresie.

 

PYTANIE:

9. Zgodnie z decyzją WINB w Krakowie i Ustawą o Wyrobach Budowlanych art.8 ust.2 gont jako wyrób regionalny jest przeznaczony do lokalnego stosowania. Taki wyrób regionalny innego regionu nie mający aprobaty technicznej gdzie nawet aprobata zabrania stosowania gontu świerkowego na tak małe nachylenie dachu i Zamawiający chce wprowadzić do stosowania na obiekcie i tym samym pomijać obowiązujące prawo .

·  Czy prawdą jest iż Zamawiającego nie obowiązuje prawo i jest ponad prawem lub posiada zwolnienie z obowiązku przestrzegania prawa i Ustawy o Wyrobach Budowlanych w Polsce jeżeli nie to dlaczego chce zastosować taki wyrób nie posiadający aprobaty?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiającego obowiązuje prawo. Zamawiającemu trudno odnieść się do pytania, które zawiera szereg pomówień, zamiast merytorycznej treści. Zamawiający rozpatrzy skierowane zapytanie w kontekście popełnienia przez pytającego przestępstwa zniesławienia polegającego na sugerowaniu że Zamawiający nie stosuje się do prawa  oraz naruszenia jego dóbr osobistych i podejmie odpowiednie kroki prawne w tym zakresie.

 

PYTANIE:

10. Proszę o przedstawienie z jaką Normą Państwową lub Aprobatą Techniczną obowiązującą w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych , będzie zastosowany materiału w postaci gontu drewnianego , gdyż do obowiązków Wykonawcy należy nadzór kierownika budowy który domniemam powinien podpisać dokumenty o legalności wyrobu a taki wyrób nie posiada aprobaty i jeżeli kierownik budowy nie dopuści taki wyrób do stosowania co ma do tego obowiązek i prawo, jakie stanowisko zajmie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy i jak zamierza Zamawiający ponieść konsekwencje , gdzie w takim wypadku uprawnienia budowlane takiego kierownika mogą być cofnięte a co za tym idzie zostanie bezrobotnym ?

ODPOWIEDŹ:

Pytanie nie ma związku z treścią ogłoszonego przetargu oraz przygotowaniem przez kandydata oferty.

 

PYTANIE:

11. Zamawiający nakłada obowiązek dla Wykonawcy stosowanie wyrobów budowlanych wszystkich które dostarcza , czy może potencjalny Wykonawca zrezygnować z dostarczanego wyrobu budowlanego gdzie Zamawiający nie posiada żadnych dokumentów do stosowania takiego wyrobu i zażądać dostarczenia wyrobu budowlanego w postaci gontu z normą lub aprobatą do stosowania powszechnego aby wykonać zawartą umowę?

ODPOWIEDŹ:

Potencjalny wykonawca nie może zrezygnować z dostarczonego przez Zamawiającego materiałów budowlanych.

Warunki dostarczenia materiału przez Zamawiającego zostały precyzyjnie opisane w dokumentacji przetargowej i nie ma w tej kwestii żadnej niejasności.

 

PYTANIE:

12. Czy Zamawiający dopuszcza unieważnienia przetargu lub przesunięcia terminu zakończenia przetargu celem wyjaśnienia prawnego regionalnego wyrobu budowlanego zakupionego przez Zamawiającego celem zastosowania na obiekcie Karczmy u Karola Malajki który w danym regionie jest nielegalny wyrobem budowlanym i Zamawiający nie posiada żadnych podstaw do zastosowania takiego wyrobu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie będzie stosować nielegalnych wyrobów budowlanych, w związku z czym nie ma potrzeby unieważniania przetargu bądź przesuwania terminu jego zakończenia w celu wyjaśnienia cyt. prawnego regionalnego wyrobu budowlanego.