Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016.

 

Wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016. Zadanie realizowane w ramach projektu: II Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego.
 
Nazwa Zamawiającego
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2. Status prawny
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Instytucji Kultury
3. NIP
754-11-10-175
4. REGON
000277180
5. Adres siedziby
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
6.Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu zamawiającego:
Jarosław Gałęza – dyrektor
7. Osoba do kontaktów roboczych:
Bogdan Jasiński – koordynator projektu w Muzeum Wsi Opolskiej W Opolu
7.1. Numer telefonu:
077 474 30 21, 077 457 23 49
7.2.Adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
7.3. numer faksu
077 474 30 21, 077 457 23 49
8. Adres strony „website”: www.muzeumwsiopolskiej.pl
 
 Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Wydruk plakatów promujących XXV Wojewódzki Konkurs Plastyki obrzędowej Opolskie Kroszonki 2016. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Parametry techniczne realizacji zamówienia: 
•    wydruk 100 egzemplarzy plakatu formatu B1 o wymiarach 1000 mm x 707 mm; papier kreda 130 mm, pełny kolor. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć gotowy projekt plakatu w wersji elektronicznej, w odpowiedniej rozdzielczości, w terminie do 03.02.2016 r.. 
   
Termin realizacji zamówienia 
 
do 05.02.2016 
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
  
1. Doświadczenie w zakresie realizowania usług o wymienionej specyfikacji
2. Wystawienie faktury.
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma elektroniczna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (77 4743021, 77 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Oferta
 
   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
•    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
•    Informację o zakresie realizowanych usług (dośw. zawodowe)   
•    kosztorys ofertowy 
   
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
  1. Ofertę przyjmujemy wyłącznie droga elektroniczną na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl w terminie do  dnia 01.02.2016 r. 
 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.