Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT MUZEALNY

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT MUZEALNY

 1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - animacja kultury, pedagogika kulturalno-oświatowa lub pokrewne

2.       Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa pakietu MS Office
 2. wcześniejsza współpraca, staż / wolontariat w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 3. ukończone dodatkowe kursy (licencja pilota wycieczek, pedagogiczne, itp.)
 4. umiejętności plastyczne, obsługa programów graficznych takich jak: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Pinnacle Studio (poświadczone dokumentem)
 5. znajomość języka obcego  (niemieckiego, angielskiego, czeskiego lub inne)
 6. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 7. udokumentowana działalność naukowa
 8. predyspozycje osobowościowe  (umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego, wysławiania się, wysoka kultura osobista itp.)

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 

 1. Prace wewnętrzne działu (scenariusze imprez, lekcji muzealnych, wystaw, konkursów,
  itp.).
 2. Obsługa przedsięwzięć organizowanych przez Dział Udostępniania i Edukacji, tj. imprezy  
   plenerowe, lekcje muzealne, konkursy  i wystawy.
 3. Współpraca ze szkołami, placówkami naukowymi, towarzystwami regionalnymi,  twórcami ludowymi, zespołami.
 4. Oprowadzanie delegacji, grup zwiedzających w sezonie udostępniania i poza  sezonem na zlecenie dyrektora MWO oraz kierownika działu.
 5. Projektowanie graficzne zaproszeń, plakatów, folderów i innych wydawnictw Muzeum.
 6. Oprawa plastyczna wystaw organizowanych przez Muzeum.
   
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.),
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata
   w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
  5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. obowiązującego wzoru,
  6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
   z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum (godz. pracy 7-15 od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27 maja 2015 roku na adres Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole (decyduje data stempla pocztowego)

Aplikacje, które wpłynął do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.