Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udzieliło zamówienia na usługę:

Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0   

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum AGAR - UNITREZ, ul. Górna 15A,, 45-403 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 119777,40

 • Oferta z najniższą ceną: 119777,40 / Oferta z najwyższą ceną: 126198,00

 • Waluta: PLN.

 •  

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-04-2015
  przez: Beata Świątek
 • opublikowano:
  21-04-2015 15:15
  przez: Beata Świątek
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2038
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl