Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8 /2011

Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu .

 

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA
W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

1. Cel Regulaminu: celem Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zwanego dalej Regulaminem, jest ustalenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę, na wolnych stanowiskach, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

2. Zakres Regulaminu: Regulamin ustala zasady naboru pracowników na wolne stanowiska, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem stanowisk:
     a) na które następuje przesunięcie pracownika zatrudnionego w Muzeum, posiadającego kwalifikacje wymagane na danym stanowisku - na mocy porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
     b) zatrudnianych na czas określony do obsługi ekspozycji (m.in. opiekun ekspozycji, pomoc muzealna, przewodnik, robotnik gospodarczy itp.),
     c) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Muzeum,
     d) pracowników zatrudnianych w drodze awansu wewnętrznego.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

     a)    Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

     b) Muzeum – rozumie się przez to Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
     c) Kolegium – rozumie się Kolegium doradcze ds. pracowniczych powołane 
            zarządzeniem nr 4/2000 Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z dnia

12.06.2000 r. ze zmianami.

           
 

Rozdział II
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko

§ 2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych w Muzeum zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.

2. Potrzeba obsadzenia nowego stanowiska pracy może powstać w szczególności w wyniku:

     a) powstania nowego stanowiska pracy, w związku z planowanymi zmianami w strukturze organizacyjnej Muzeum,                                                     

     b) powstania nowego stanowiska pracy, w związku ze zmianą przepisów nakładających na Muzeum nowe obowiązki,                           

     c) analizy zmian związanych z ruchem w ramach zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę, przeniesienie pracownika, awans wewnętrzny itp.),

     d) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem dotychczas zatrudnionym na danym stanowisku.

3. Decyzję o konieczności zatrudnienia pracownika podejmuje Dyrektor w oparciu o uzasadniony pisemny wniosek złożony przez kierownika komórki organizacyjnej o wskazującym stanowisku. W przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej pisemny wniosek sporządzany jest przez kierownika administracyjnego Muzeum. W sytuacji gdy zatrudnienie dotyczyć ma stanowiska kierownika administracyjnego pisemny wniosek sporządzany jest przez Dyrektora Muzeum, lub osobę przez niego wyznaczoną.

4. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procedury naboru zewnętrznego Dyrektor w ramach prowadzonej polityki kadrowej dokonuje analizy możliwości przeprowadzenia naboru wewnętrznego spośród zatrudnionych w Muzeum pracowników, spełniających wymogi formalne.

5. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o konieczności wszczęcia procedury naboru zewnętrznego, Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji przez Dyrektora projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy oraz zakres czynności. Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:     

     a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających pracownika zajmującego to stanowisko,                                                                                                                                               
     b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,                                                                                                         
     c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,                                                                                                                                  
     d) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.                         

7. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.

Rozdział III
Etapy naboru

§ 3

Nabór obejmuje:
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – na podstawie złożonych dokumentów

4. Selekcja kandydatów na podstawie przeprowadzonych rozmów.
5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko.
6. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
7. Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1. Procedurę naboru prowadzi Kolegium w składzie

  1. Grażyna Śliwak – przewodnicząca,
  2. Elżbieta Wijas-Grocholska,
  3. Ewa Grodek,
  4. Maria Pelczarska,
  5. Bogdan Jasiński,
  6. Janusz Sawicz

2. Dyrektor, jeżeli uzna to za uzasadnione, może uzupełnić skład Kolegium o dodatkową osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, wiedzę lub doświadczenie, które mogą być przydatne podczas prowadzenia naboru. 

4. W pracach Kolegium nie może brać udziału osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje z nią              w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 5

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się na stronie internetowej Muzeum,                      w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Muzeum.

2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, np. w prasie regionalnej, biurach pośrednictwa pracy, itp.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres Muzeum,

b) określenie stanowiska,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska,      
    ze wykazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu, miejsca i formy składania dokumentów.

 

4. Projekt ogłoszenia o naborze do zatwierdzenia przez Dyrektora przygotowuje kierownik komórki organizacyjnej, której dotyczy nabór, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Ogłoszenie winno się znajdować w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń co najmniej 7 dni kalendarzowych od jego opublikowania.

Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Muzeum następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego, 
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w   
    dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji  
    procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych   
    (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o zorganizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Muzeum nie w związku z danym ogłoszeniem o naborze oraz przez kandydatów przystępujących do naboru na wolne stanowisko, które zostały doręczone do Muzeum po upływie terminu do składania dokumentów, nie są rozpatrywane i będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub na wniosek tych osób zwracane przez dział administracyjny.

 

6. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Muzeum uważa się datę ich wpływu.

Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 7

1. Analizy dokumentów dokonuje Kolegium.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Kolegium z aplikacjami nadesłanymi
    przez kandydatów.

3. Celem określonych w ogłoszeniu o naborze analizy dokumentów jest porównanie danych

    zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie spełnienia wymogów formalnych.

§ 8

 

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze

i wstępnej selekcji, następuje sporządzenie listy kandydatów, którzy złożyli aplikacje zgodnie z wymogami ogłoszenia i przeszli do kolejnego etapu naboru.

 

2. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, powiadamiani są telefonicznie, nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozmowy.

3. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostają o tym fakcie powiadomienie  telefonicznie lub  w formie pisemnej.

 

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§ 9

1. Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, Kolegium, uwzględniając liczbę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, podejmuje decyzję o sposobie przeprowadzenia selekcji końcowej zmierzającej do wyboru kandydata.

2. Na selekcję końcową może się składać rozmowa kwalifikacyjna.

2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadanej wiedzę na temat Muzeum, w którym ubiega się o stanowisko,

c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach poprzednio zajmowanych przez kandydata,

d) celów zawodowych kandydata.

3. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 – 10 po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą podpisują  członkowie Kolegium.

§ 10

1. Po przeprowadzeniu konkursu Kolegium ustala wynik konkursu wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów i sporządza protokół z przeprowadzonego naboru. Protokół przekazuje Dyrektorowi Muzeum do zatwierdzenia. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Kandydat zatwierdzony do przyjęcia na stanowisko objęte naborem jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie listownie lub telefonicznie.

3. Pozostali kandydaci uczestniczący w konkursie otrzymają zawiadomienie w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników naboru

§ 11

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze oraz zatwierdzeniu kandydata przez Dyrektora Muzeum, informacja o jego wynikach umieszczana jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Muzeum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata,

 

3. Wzór ogłoszenia wyników naboru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w MWO

 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

A. DANE PODSTAWOWE

 

1. Nazwa stanowiska pracy

....................................................................................................................................................

 

2. Komórka organizacyjna:

....................................................................................................................................................

 

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

....................................................................................................................................................

 

2. Wymagany profil (specjalność)

....................................................................................................................................................

 

3. Obligatoryjne uprawnienia

....................................................................................................................................................

 

4. Doświadczenia zawodowe:

 

1) doświadczenia zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

2) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 

5. Umiejętności zawodowe

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Zadania główne

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 

2. Zadania pomocnicze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

3. Zadania okresowe

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                          Opis stanowiska sporządził:

 

 

 

.........................................................

                                                                                                                   Data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w MWO

 

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

....................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

2. Wymagania niezbędne:

1) ...........................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................
 

3. Wymagania dodatkowe:

1) ...........................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................
 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ...........................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................
 

5. Wymagane dokumenty:

 

1)  list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2)  kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

3)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia ............ godz. ............

pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

 

 

....................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłało

................................................... ( ilość ofert)., w tym ofert spełniających wymagania formalne ………..………….……………….(ilość ofert)

 

2. Komisja w składzie:

1) ....................................................................................

2) ....................................................................................

3) ....................................................................................

 

4) …………………………………………………………….

 

5) …………………………………………………………….

 

6) …………………………………………………………….

 

3. Po przeprowadzenie selekcji końcowej wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Punktacja

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził/-a: ……………………………………………

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

1) …………………………………………..

2) …………………………………………..

3) …………………………………………..

4) …………………………………………..

5) …………………………………………..

6) …………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników

 na wolne stanowiska w MWO .

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu                               

 na stanowisko:

 

....................................................................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i .............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

( miejsce zamieszkania)

 

.

 

 

.......................................................

                                                                                                  (data, podpis osoby upoważnionej)