Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY MUZEUM

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - zarządzanie i administracja lub pokrewne
  2. minimum pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe
   (w tym min. 3 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem i administracją)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa pakietu MS Office
  2. wiedza dot. instytucji kultury i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych
  3. wiedza na temat Muzeum Wsi Opolskiej

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. funkcja Kierownika Administracyjnego Muzeum (sprawy kadrowo-pracownicze, sprawy gospodarcze, sprawy administracyjno-gospodarcze, kontrole)
  2. kierowanie Działem Administracyjno-Technicznym

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
    o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.),
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
  5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. obowiązującego wzoru,
  6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy
    
 2. Dokumenty dodatkowe:
  1.  referencje i opinie

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum (godz. pracy 7-15 od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 października 2014 roku na adres Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole (decyduje data stempla pocztowego)

Aplikacje, które wpłynął do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  30-09-2014 12:31
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  03-10-2014 20:53
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4879
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl