Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Ochrone fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej

Opole: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Numer ogłoszenia: 130900 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105168 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.04-3, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5, 79.71.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0   

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorpcjum AGAR-UNITREZ, ul. Górna 15A, 45-403 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129967,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128412,00

  • Oferta z najniższą ceną: 128412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128412,00

  • Waluta: PLN.