Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Ochrone fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej

Opole: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Numer ogłoszenia: 130900 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105168 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.04-3, 98.34.11.20-2, 98.34.11.30-5, 79.71.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0   

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorpcjum AGAR-UNITREZ, ul. Górna 15A, 45-403 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129967,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128412,00

 • Oferta z najniższą ceną: 128412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128412,00

 • Waluta: PLN.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2014
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  16-04-2014 13:29
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 2175
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl