Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko Kierownik Działu Architektury Ludowej

 

1. Nazwa stanowiska pracy:

      Kierownik Działu Architektury Ludowej

2. Wymagania niezbędne:

1) Studia wyższe magisterskie

2) Profil: Etnografia, Etnologia, Architektura, Konserwatorstwo i Muzealnictwo lub Ochrona Dóbr Kultury
3) doświadczenia zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych  
    czynności:

    co najmniej 5 lata w instytucjach (urzędach, innych zakładach pracy,  

    uczelniach, itp.) zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami badania, popularyzacji    
    i organizacji ochrony zabytków  lub

4) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:

co najmniej 3 lata na stanowiskach zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami badania, popularyzacji i organizacji ochrony zabytków.

3. Wymagania dodatkowe:

    1)            ----------------

    2)           ----------------
 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Dział Architektury Ludowej zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony                

    i popularyzacji budownictwa wiejskiego regionu Śląska Opolskiego oraz organizacją 

    ekspozycji zabytków budownictwa ludowego na wolnym powietrzu:

2) Dział Architektury Ludowej jest odpowiedzialny za wszystkie obiekty kubaturowe i tzw.
    małej architektury będące na stanie inwentarzowym działu oraz za ich prawidłowe
    dokumentowanie i opracowywanie naukowe, a także za utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

5. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia     29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 poz 926 z póź.zm.),

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

3)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.10.2013 r. godz. 14.30, pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  668482046 – Grażyna Śliwak, kier. administracyjny.DOC2013,nabór na kier.Dz.A.L. formularz.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2013
  przez: Grażyna Śliwak
 • opublikowano:
  22-10-2013 09:39
  przez: Grażyna Śliwak
 • zmodyfikowano:
  22-10-2013 10:03
  przez: Grażyna Śliwak
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  odwiedzin: 4594
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl