Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt, skład, wydruk i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.

 logo

„Projekt Hana na Śląsku, Śląsk na Hanie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”

 

Projekt, skład, wydruk i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r. Zadanie realizowane w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

 

Nazwa Zamawiającego
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2. Status prawny
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Instytucji Kultury
3. NIP
754-11-10-175
4. REGON
000277180
5. Adres siedziby
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
6.Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu zamawiającego:
Jarosław Gałęza – dyrektor
7. Osoba do kontaktów roboczych:
Bogdan Jasiński – koordynator projektu w Muzeum Wsi Opolskiej W Opolu
7.1. Numer telefonu:
077 474 30 21, 077 457 23 49
7.2.Adres poczty elektronicznej : sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
7.3. numer faksu
077 474 30 21, 077 457 23 49
8. Adres strony „website”: www.muzeumwsiopolskiej.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Wykonanieprojektu, składu, wydruku i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r. Zadanie będzie realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
 
2. Parametry techniczne realizacji zamówienia:
  • przygotowanie projektu graficznego, składu i wydruk 15 rollupów o wymiarach 200 cm x 85 cm. Rollupy w kasetach ze stojakami. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do wykonania projektu (zdjęcia, logotypy) w wersji elektronicznej, w odpowiedniej rozdzielczości w terminie do 20.08.2012 r..
  • zamawiający ma prawo do nadzoru i korekty projektu graficznego; wydruk roll-upów może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu gotowego projektu przez zamawiającego
   
Termin realizacji zamówienia 
 
20.08 - 6.09.2012
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  
1. Doświadczenie w zakresie realizowania usług o wymienionej specyfikacji
2. Możliwość wystawienia faktury.
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 

1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( 077 4743021, 077 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną :

 

Oferta
 
   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
·         Informację o zakresie realizowanych usług (dośw. zawodowe)  
·         kosztorys ofertowy
·         zdjęcia wytwarzanych przez firmę przykładowych rollupów
·         minimum 3 referencje w zakresie projektowania, składu i wydruku rollupów
   
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej w   Opolu, ul. Wrocławska 174, w sekretariacie, w terminie do  dnia 17.08.2012 r.
 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 Usługa nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

nowa podstrona, dodana 2012-08-08 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Jasiński
Data wytworzenia: 2012-08-08